KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin amacı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği BASTET’ in basttet.com.tr web sayfasını ziyaretiniz aşamasında BASTET ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilerek ziyaretçilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca aydınlatılması ve gereken durumlarda rızalarının temin edilmesidir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

BASTET, ziyaretçi tarafından basttet.com.tr web sitesine girişi esnasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda herhangi bir şekilde tarafımıza iletmiş olduğu, paylaşmış olduğu kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

BASTET, ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri, basttet.com.tr web sitesine giriş esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi ve tarafınız ile iletişim kurulabilmesi olmak üzere, ziyaretçinin web sitesinde aradığı içeriğe kolayca erişiminin sağlanması, içerikten haberdar olmanızın sağlanması, veri kaybının önlenebilmesi için kopyalama yapılması, ziyaretçiye ulaşılabilmesi amacı için işleyebilir.

Rızaya Tabi İşlemeler Nelerdir?

Söz konusu ziyaretçiye ait kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metnine ziyaretçi tarafından verilen onay doğrultusunda BASTET, basttet.com.tr web sitesi içeriğinin, yeniliklerin, duyurularının paylaşılması amacı dahil olmak üzere dernek faaliyet bildirimi, tanıtımı, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil BASTET ile, BASTET’ in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Ziyaretçiye ait kişisel veriler, BASTET harici işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için BASTET İktisadi İşletmesi,  yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Ziyaretçi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Ziyaretçinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Ziyaretçi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, BASTET’e başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Derneğin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, BASTET’ in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Ziyaretçi, kişisel verisinin BASTET tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Ziyaretçinin, Dernek tesislerine girişinden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

BASTET, ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, BASTET, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

BASTET, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,  kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

BASTET, Ziyaretçi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin BASTET ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ziyaretçi

 

 

 

 

 

 


 

Translate »
Minimum 4 characters
YAZINIZ...
1
Bize Yazın...
BASTET
CAN DOSTLARIMIZ İÇİN